Jdi na obsah Jdi na menu
 


DOMOVNÍ ŘÁD

17. 6. 2010

 
 
DOMOVNÍ ŘÁD
 

Společenství pro dům č.p. Zábřežská 268, Hanušovice

 
Čl. 1
Úvodní ustanovení

Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi vlastníky a nájemníky je v této oblasti stanovena občanským zákoníkem a zákonem č.72/1994 Sb. v platném znění.

 
Čl. 2
Základní pojmy

1) Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.

2) Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou

rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení (např. k

podnikatelské činnosti, společenské, zájmové činnosti, garáže a ateliéry). Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné prostory (části) domu.

3) Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. sklepní box, spížní komora mimo byt apod.)

4) Společnými částmi domu jsou části určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, výtahy, balkony, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, komíny, rozvody teplé a studené vody (po bytový uzávěr), rozvody tepla (až po uzávěry radiátorů), hlavní rozvody kanalizace (až po bytovou odbočku), rozvody plynu (až po bytový uzávěr), elektřiny (až po hlavní bytový jistič u měření el energie), společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům, hromosvody a sdělovací rozvody, dále se za společné části domu považují příslušenství domu a stavby vedlejší, včetně jejich příslušenství.

5) Vlastníkem (bytu či nebytového prostoru) se rozumí osoba nebo osoby , které jsou zapsány jako majitelé u Katastrálního úřadu v Chebu.

6) Podnájemníkem se rozumí osoba nebo osoby, včetně právnických osob, které mají od jednoho vlastníka pronajatý byt či nebytový prostor, nikoli však společný prostor domu.

7) Nájemníkem se rozumí osoba či osoby, včetně právnických osob, které mají pronajatý nebytový nebo společný prostor domu nebo jeho část.

 
Čl. 3
Práva a povinnosti vlastníků

1) Základní práva a povinnosti vlastníka jsou stanoveny zákonem č.72/1994 Sb. v platném znění, občanským zákoníkem a Stanovami společenství vlastníků domu

2) Vlastníci (podnájemníci) a nájemníci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním vlastníkům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z vlastnického vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

3) Vlastníci (podnájemníci) a nájemníci jsou povinni po předchozím oznámení umožnit vstup do bytu či nebytového prostoru za účelem provedení odečtu, kontroly příp. výměny měřidel tepla, teplé a studené vody.

4) Vlastník je povinen učinit opatření, aby v případě naprosté nutnosti (porucha

vodovodního potrubí nebo elektrického vedení, při požáru apod.) a pro provedení oprav schválených Společenstvím vlastníků mohla být zpřístupněna jeho jednotka.

Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozíc škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu policií i bez souhlasu vlastníka.

5) Každý vlastník má právo ji na své náklady zdokonalovat a zvyšovat její komfort. Změny musí být v souladu se stavebním zákonem, statikou domu, s jeho konstrukcí a technickým řešením. Z těchto důvodů je vlastník povinen požádat SVJ o souhlas k úpravám v bytě, které se týkají společných rozvodů a provedení stavebních úprav ve smyslu obecně závazných předpisů. Bez souhlasu není možno práce zahájit. V případě provedení nepovolených úprav nebo úprav bez předchozího souhlasu SVJ, může statutární orgán SVJ vlastníka žádat, aby tyto úpravy byly uvedeny do původního stavu na náklady vlastníka jednotky a to ve stanovené lhůtě. Každý, kdo provádí jakékoli úpravy, zodpovídá za škody vzniklé v jednotlivých bytech a na společných prostorech.

 
Čl. 4
Držení domácích zvířat

1) Vlastník bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena (psi, kočky, morčata apod.). Je současně povine-n dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota v domě.

 
Čl. 5

Užívání společných částí (prostor a zařízení) domu

1) Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezení práv ostatních nájemců/vlastníků v domě. Umísťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu, není ve společných prostorách bez předchozí domluvy s vlastníky dovoleno.

2) Vlastníci (podnájemníci) a nájemníci jsou povinni zejména zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně, zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.

3) Umísťování jakýchkoliv předmětů nepatřících k vybavení domů ve společných

prostorech je možné jen na základě souhlasu ostatních vlastníků.
 
 
 
Čl. 6
Prádelny, sušárny, mandlovny

Způsob užívání prádelen, sušáren mandloven stanoví vlastníci (společenství vlastníků) domu.

Čl. 7
Vyvěšování a vykládání věcí

1) Vlastníci (podnájemníci) bytu a nájemníci nesmí bez písemného souhlasu společenství umísťovat na vnější konstrukce (např. balkonů, lodžií a oken, na fasádu, střechu a anténní stožár) jakákoliv zařízení a předměty

2) Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.

3) Pro stavbu a instalaci venkovních televizních antén a internet a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu ostatních vlastníků. Stavební úřad může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti nebo bezpečnost okolí anebo ruší jeho vzhled.

 
 
Čl. 8

Zajištění pořádku a čistoty v domě

1) Vlastníci (podnájemníci) a osoby s ním společně bydlící a nájemníci jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu.

2) Na chodbách a schodištích není dovoleno větrání bytů do vnitřních prostor domů. 3) Ve společných prostorech domu je zakázáno kouření.

4) Vlastníci zajišťují pořádek a čistotu ve společných prostorách domu. Jsou povinni provádět minimálně jednou týdně úklid společných prostor přilehlých k bytu – podle patrového rozpisu (chodba před bytem, schodiště od bytu směrem dolů do předchozího podlaží), ostatní společné prostory Velký úklid: (vchodový vestibul, sklepy, výtah, kolárnu, chodník před domem) uklízí jednotliví uživatelé podle vypracovaného domovního harmonogramu. O čistotu a pořádek v prostorách, které jsou v majetku vlastníka nebo ve společném majetku jen několika vlastníků, se starají tito vlastníci, resp. uživatelé. Způsobí-li mimořádné znečištění společných prostor, chodníku nebo přilehlých udržovacích zelených ploch vlastník, resp. uživatel bytu nebo jiná zjištěná osoba, nebo domácí zvíře, jsou povinni toto znečištění neprodleně odstranit, jinak bude odstraněno na jejich náklad správcem. Jestliže znečištění vzniklo provozem (např. přísunem nebo odsunem materiálu, zboží apod.) obchodní, stavební či jiné organizace, musí být odstraněno tím, kdo znečištění zavinil nebo z jehož provozu vzniklo, v pochybnostech ten, kdo užívá v době byt. Nelze-li zjistit, kdo za znečištění odpovídá, musí znečištění odstranit správce na náklady spoluvlastníků domu.

 
Čl. 9
Otevírání a zavírání domu

1) Vlastníci (podnájemníci) bytu a nájemníci jsou povinni zamykat dům v době od 22.00 hod. Do 6.00. hod., Rozhodne-li společenství vlastníků, že dům bude uzavřen neustále, jsou všichni obyvatelé domu povinni toto rozhodnutí respektovat

2) Klíče od společných prostor a zařízení domu, včetně těch prostor, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody, apod. jsou podle rozhodnutí vlastníků uloženy na určeném místě.

Čl. 10
Klid v domě

1) Nájemci/vlastníci jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní vlastníky nadměrným hlukem.

2) V pracovní dny době od 20.00 do 8.00 i v sobotu, jsou nájemci/vlastníci povinni dodržovat noční klid - neděli a o svátcích klidový režim.

3) V době nočního klidu je nutno zabránit jakémukoli hluku. V této době není dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, používat vysavače prachu, praček a jiných hlučných přístrojů a vykonávat jakoukoliv činnost působící hluk. Rovněž je třeba zejména v době nočního klidu ztlumit zdroje reprodukovaného zvuku (TV, rozhlas apod.), aby hluk nepronikal do okolních bytů a společných prostor domu. Na upozornění vlastníků jednotky pracujících v nočních směnách nebo v jejichž domácnosti jsou děti mladší tří let, je vlastník jednotky povinen omezit hluk i ve dne.

4) Klid v domě jsou povinni dodržovat i nájemci nebytových prostor a společných prostor.

5) Porušení je možné jen se souhlasem výboru společenství.
 
Čl. 11
Dodržování požární bezpečnosti

Všichni obyvatelé domu jsou povinni dodržovat požární bezpečnost a Požární řád

 
Čl. 12
Porušení domovního řádu

1. Dojde-li k porušení domovního řádu ať už opomenutím anebo jednáním úmyslným či neúmyslným ze strany uživatele, je kterýkoli člen výboru SVJ nebo jím zmocněný zástupce oprávněn vyzvat takovou osobu k upuštění od porušování domovního řádu a v případě, že porušením vznikla škoda, k odstranění jeho následků. V případě opakovaného porušování domovního řádu je výboru SVJ umožněno přistoupit k udělení finanční pokuty (výbor SVJ musí dojít shody v udělení pokuty nadpoloviční většinou). Každý takovýto případ bude projednáván výborem SVJ a výše a splatnost pokuty bude určena individuálně (do maximální výše 1000,- Kč za každé jedno porušení domovního řádu).

 
Čl. 13
Závěrečná ustanovení

1) Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti, vyplývající ze Stanov SVJ a dalších právních předpisů

Domovní řád nabyl účinnosti usnesením shromáždění SVJ dnem 16. 06. 2010.
 
Za vlastníky:
 

Výbor Společenství pro dům č. p. Zábřežská 268, Hanušovice